Ghidul ocupat al momelor pentru ținta de pierdere în greutate

Conținutul

  Perioada de Monitorizare Programul de Operare actul emis de Autoritatea Contractantă cu privire la data de începere a ultimei perioade de mobilizare, ulterior dării în administrare a Stațiilor de Transfer de la Băilești, Filiași, Calafat și Dobrești, a Stațiilor de Compostare Mofleni și Calafat, a Stației de Sortare Mofleni și predării containerelor îngropate pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Craiova și a utilajelor aferente acestora; perioada cuprinsă între Data de Începere Parțială a Contractului și Data de Începere a Contractului; reprezintă perioadele, fiecare cuprinsă între: a.

  ghidul ocupat al momelor pentru ținta de pierdere în greutate

  Formele cuvintelor la singular subînțeleg formele de plural și invers. Referirile la anexe vor fi considerate referiri la anexele prezentului Contract.

  Prelungirea va fi convenită prin act adițional la Contract nu mai târziu de 12 douăsprezece luni înainte de data expirării Contractului.

  ghidul ocupat al momelor pentru ținta de pierdere în greutate

  Fiecare perioadă de mobilizare este de maxim 6 luni calculată de la data fiecărui ordin de începere și poate fi prelungită la solicitarea fundamentată a Delegatarului sau a Delegatului. Prelungirea perioadei de mobilizare se va aproba de către delegatar, prin 6 În perioada de mobilizare părțile vor încheia Procesul-Verbal de predare-primire a bunurilor concesionate de către Delegatar în vederea prestării Serviciului 7 Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile: a își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca prestarea Serviciului să poată începe, conform celor prevăzute în Caietul de sarcini al Serviciului Anexa nr.

  Delegatarul păstrează dreptul de a fi informat și de a propune măsuri privind Serviciul aflat sub responsabilitatea sa și bunurile ce le aparțin, prin intermediul și în cadrul ADI. În relația cu Delegatul, Asociația constituie interfața între Delegat și Delegatar.

  ghidul ocupat al momelor pentru ținta de pierdere în greutate

  Valoarea alocată anual pentru activități de informare și conștientizare a publicului nu trebuie să fie mai mică de Tarife aferente prestării serviciului pentru populație 1. Tarife pentru operarea stației de transfer și sortare Goicea 5.

  La data semnării contractului, prevederile legale aplicabile sunt următoarele: Conform art 6 alin. Modificarea și ajustarea tarifelor se aprobă de ADI, în baza mandatului prealabil special acordat în acest sens de către Delegatar.

  ghidul ocupat al momelor pentru ținta de pierdere în greutate

  Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective: a asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și Indicatorii de Performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului și prin prezentul Contract; b realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de Părți; c asigurarea funcționării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Delegatarului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului.

  Până la soluționare vor fi aplicate Tarifele în vigoare, iar în urma soluționării disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra în vigoare în luna imediat următoare.

  ghidul ocupat al momelor pentru ținta de pierdere în greutate